Regulamin promocji „Odbierz swój rabat! -5%’’ w Motocykl24.pl
(„Regulamin”)


1. Promocja „Odbierz swój rabat! -5%” organizowana jest przez Bora Company Sp. z o.o. z
siedzibą w Zduńskiej Woli 98-220, przy ul. Złotej 59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru pod numerem KRS 701723, NIP 829 174 20 57 dotyczy
sprzedaży promocyjnej w wysokości rabatu 5% w Sklepie Internetowym Motocykl24.pl
2. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie internetowym
Motocykl24.pl
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 15 października 2018 roku i trwa do jej odwołania.
4. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy, posiadają zarejestrowane konto (lub dokonają
jego rejestracji przed dokonaniem zakupów) w Sklepie Internetowym Motocykl24.pl i dokonają
zakupów po dniu 15.10.2018 wykorzystując kod rabatowy umieszczony na ulotkach reklamowych.
Klient poprawnie używający kodu rabatowego uprawniony jest do otrzymania rabatu w kwocie 5%
pomniejszającego kwotę brutto zamówionego towaru.
5. Rabat nie uwzględnia kosztów wysyłki.
6. Rabat obejmuje wszystkie produkty dostępne w ofercie zaprezentowanej na stronie
www.Motocykl24.pl z WYŁĄCZENIEM KATEGORII POJAZDY.
7. Promocja nie obejmuje zamówień z metodą dostawy: Odbiór osobisty i Dowóz na terenie
miasta Zduńska Wola.
8. Promocja obejmuje także produkty wcześniej przecenione na stronie internetowej Motocykl24.pl
9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w
zamian za otrzymany Rabat.
10. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego
Regulaminu.
11. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art.22(1)
kodeksu cywilnego, które w Okresie Promocji zawrą umowę sprzedaży towaru za pośrednictwem
strony internetowej www.Motocykl24.pl, zgodnie z Regulaminem sklepu Motocykl24.pl.
12. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych
przedmiotowo z przeprowadzeniem Promocji lub z rozpoznaniem reklamacji. Administratorem
danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Uczestnikom Promocji
udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do swoich danych, możliwości ich
poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
13. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Motocykl24.pl.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia
przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą
elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w
umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a
Organizatorem;
b. konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub
wytycznych wynikających z:
- decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub